KRAVLISTA

Tillbaka

Punktvisa mål

Med fingret på de ömma punkterna:


Monarkin

Status Q


Skolan

Återuppbyggas den svenska skolans kvalitét och tro-värdighet..


Försvaret

Försvaret rustas upp snabbare än planerat. Ett alliansfritt 'neutralt' land ska ha ett starkt och trovärdigt försvar. Natomedlemskap ska övervägas...


Polisen

Både polisresurserna och organisationen behöver ses över för att motsvara dagens förändrade krav.


Pensionerna

Lägsta pensionerna höjas, åtminstone över EU:s fattigdomsgräns. Absolut brådskande!


Medborgarskap

En värdehandling som pliktar för ömsesidig respekt och förtroende för och med landet. Av utifrånkommande sökande krävs flera års motsprestation i form av klanderfri vandel och en vilja att göra rätt för sig.


Yttrandefriheten/Tryckfriheten

göras starkare för att begränsa politikernas möjligheter att förändra efter tillfälliga politiska strömningar/vindar.


El och energi

El- och energi ska vara för folket och inte som spelknappar för direktörernas speliver. De fasta avgifterna (frakten av el) bör inte överstiga förbrukningskostnaden..


Migrationen

Återgå till normal invandring med bättre kontroll över gränserna. Effektivare utvisning av dem som befinner sig illegalt i landet.  Icke svenska medborgare som begår grova brott ska utvisas utan dröjsmål.

Framför allt en öppen redovisning av kostnader för migration-

en och de externa hjälpprogrammen.

En biljett in i vår svenska gemenskap ska ha ett högt värde med seriöst ansvar för 'biljetten.'


Brott och straff

De som begår grova brott ska statistiskt och öppet redo-visas för folket som viktigt underlag för ställningstagandet vid val. De ansvariga ska inte kunna gömma sig genom att stifta nya lagar för att begränsa insynen från väljarna. Den förda politikens följder måste vara transparanta.Arbetsmarknadsfrågor

Frågan är, hur effektivt det är att en statlig myndighet ska försöka hitta jobb till arbetslösa, och att få den arbetssökan-de att nappa på erbjudandet. 

Företagen är proffsen på att välja och anställa rätt arbets- kraft efter deras behov.

En myndighet kan sköta prövningen och behovet av försörj- ningsstöd för både arbetssökande och andra som behöver samhällets hjälp att försörja sig. 

Det är orationellt att två parallella statliga myndigheter sköter om identiskt lika uppgifter.


Landsbygden

Landsbygden måste få en helt annan prioritering och ställning gentemot städerna och landet i dess helhet. 

Med de ändrade förutsättningarna och behoven av mer när- liggande livsmedelsförsörjning med sundare och väsentligt kortare avstånd mellan producent och konsument blir en naturlig följd att den närande äntligen blir upphöjd på bekostnad av den tärande. Landsbygden kommer till sin rätt som matförråd till icke producerande befolkningscentran. 

Vi kan inte fortsätta med livsmedelsimporten från fjärran liggande ställen på vårt jordklot bara för att det är billigare där, inräknat de klimatmässigt destruktiva transporterna.


Vård och omsorg

Solen går upp efter en lång och mörk midvinternatt!